Privacyverklaring

 

Patiëntenvereniging Speekselklierkanker gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen. Op deze pagina laten wij u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we er mee doen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan horen we dat graag van u. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@speekselklierkanker.org

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.speekselklierkanker.org. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Patiëntenvereniging Speekselklierkanker
Johannes Vermeerstraat 7
6814JS Arnhem
info@speekselklierkanker.org

Persoonsgegevens die wij verwerken

Patiëntenvereniging Speekselklierkanker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging en uit hoofde hiervan gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens zijn een voorwaarde u te registreren als lid van onze vereniging.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres (indien aanwezig)
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Patiëntenvereniging Speekselklierkanker verwerkt de volgende bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Datum sinds wanneer u patiënt bent.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Patiëntenvereniging Speekselklierkanker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het registreren van uw lidmaatschap en eventuele deelname aan verenigingsactiviteiten;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het voeren van een zorgvuldige financiële administratie van uw lidmaatschap en overige verenigingsactiviteiten;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in verband met uw lidmaatschap van de vereniging.

Hoe lang we gegevens bewaren

Patiëntenvereniging Speekselklierkanker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Patiëntenvereniging Speekselklierkanker verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden en alleen als dit nodig is in verband met uw lidmaatschap van de vereniging.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Patiëntenvereniging Speekselklierkanker gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Patiëntenvereniging Speekselklierkanker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@speekselklierkanker.org

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Patiëntenvereniging Speekselklierkanker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Patiëntenvereniging Speekselklierkanker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via info@speekselklierkanker.org

© 2020 Patiëntenvereniging Speekselklierkanker